องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก โดยให้เริ่มวันที่ประชุม ในวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566       เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 
ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว พร้อมทั้งปิดประกาศสำเนาประกาศเรียกประชุมสภาฯ ไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านให้ประชาชนผู้สนใจที่จะเข้ารับฟังการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ให้เข้ารับฟังได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566   View : 427
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :