องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 139

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก


วิสัยทัศน์

"ชุมชนน่าอยู่  คนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP/สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี สภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภัยในชีวิต              และทรัพย์สิน มีความสะดวก การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และให้ชุมชนเข้มแข็ง
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตร เป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1. การคมนาคมสะดวก 
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
4. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้เป็นสินค้าของฝากที่ระลึก
5. ประชาชนมีสุขภาพดี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
6. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. พัฒนาและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน
8. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามฤดูอย่างยั่งยืน
9. ประชาชนดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
11. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ : 11 เมษายน 2565   View : 1013