องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาววิจิตร บุญปก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
เบอร์โทร : 095-789-9089


-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
เบอร์โทร : -


นายกฤษณพงศ์ แสวงสาย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 087-248-8986


นายเกรียงศักดิ์ โสวรรณา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 081-966-9886


นางปราณี กุมภาษี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 081-265-1713


นางพรรณี เทียมวงค์
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก
เบอร์โทร : 087-720-9945


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : -


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : -


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : -