องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาววิจิตร บุญปก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
เบอร์โทร : 095-789-9089


-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
เบอร์โทร : -


นายกฤษณพงศ์ แสวงสาย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 087-248-8986


นายเกรียงศักดิ์ โสวรรณา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 081-966-9886


นางปราณี กุมภาษี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองคลัง
เบอร์โทร : 081-265-1713


นางกัลยาณี ผลไม้
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 095-592-7504


นางปราณี กุมภาษี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 081-265-1713


นางกัลยาณี ผลไม้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร : 095-592-7504