องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

รางวัลโล่พระราชทานรางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ

วันที่ 4 กันยายน 2566 นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เข้ารับรางวัลโล่พระราชทานรางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร... วันที่ 4 ก.ย. 2566 (ดูู 400)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดโพธิกาญจนาราม บ้านบึงแก หมู่ที่ 2 ... วันที่ 23 ส.ค. 2566 (ดูู 345)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบึงแก ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก Ep.2(สัปดาห์ที่ 10 )... วันที่ 29 ก.ค. 2566 (ดูู 205)

ภาพกิจกรรมกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2564 ... วันที่ 20 มิ.ย. 2566 (ดูู 141)

โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล... วันที่ 20 มิ.ย. 2566 (ดูู 109)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก โดยการนำของนางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 20 - 27 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตตำบลบึงแก  ... วันที่ 27 เม.ย. 2566 (ดูู 107)

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมก..... วันที่ 10 ก.พ. 2566 (ดูู 126)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแกได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงแก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และประชาชนในเข..... วันที่ 13 ม.ค. 2566 (ดูู 373)

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นำโดย นางวีระยา ผิวผ่อง นายก อบต.บึงแก จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อเตรียมพร้อมรับการสอบทานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.ส..... วันที่ 25 พ.ย. 2565 (ดูู 100)

ออกเยี่ยมมอบถุงยังชีพมอบให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นายยงยุทธ นิชลานนท์ นายอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และคณะกรรมการ (ศจพ.อ.มหาชนะชัย)ร่วมกับ นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก พร้อมคณะ ได้ออกเยี่ยมมอบถุงยังชีพมอบให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้ด้อยโอ..... วันที่ 15 ก.ย. 2565 (ดูู 160)

กิจกรรม On Ground " 30 ปี สวท.ยโสธร วิทยุยุคสื่อใหม่ ร่วมใจสร้างสรรค์ข่าวสาร สู่ประชาชน "

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นำโดย นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรม On Ground " 30 ปี สวท.ยโสธร วิทยุยุคสื่อใหม่ ร่วมใจสร้างสรรค์ข่าวสาร สู่ประชาชน " ณ ห้องประชุมองค์กา..... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 194)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบึงแก

วันที่ 13 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นำโดย นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบึงแก เพื่อพิจารณากลั่นกรองและพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์..... วันที่ 13 ก.ย. 2565 (ดูู 150)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565... วันที่ 15 ส.ค. 2565 (ดูู 100)

การประชุมผู้ปกครองและมอบหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นำโดย นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและมอบหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร... วันที่ 22 ก.ค. 2565 (ดูู 275)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบึงแก(กิจกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบึงแก(กิจกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งโครงกา..... วันที่ 20 ก.ค. 2565 (ดูู 224)

ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแกเป็นประธานในการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา..... วันที่ 9 มิ.ย. 2565 (ดูู 166)

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ดำเนินการจัดทำโครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่น..... วันที่ 2 มิ.ย. 2565 (ดูู 403)

จุดตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแกนำโดย นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแกร่วมกับ ฝ่ายปกครองท้องที่,ท้องถิ่น,จนท.ตำรวจ สภ.บึงแก จนท.สาธารณสุข รพ.สต. บึงแกและ อปพร.ตำบลบึงแกได้ดำเนินการเปิดจุดตรวจจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 จำนวน 1 จุด ณ ห..... วันที่ 11 เม.ย. 2565 (ดูู 343)

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 5 เมษายน และวันที่ 8 เมษายน 2565 นายบรรลือ พิมพ์ขาว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ได้มีการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมี นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก และพนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมในครั้งนี..... วันที่ 8 เม.ย. 2565 (ดูู 223)