องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นางวีระยา ผิวผ่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
เบอร์โทร : 099-505-6979


นางกาละสิน เชื้อชาร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
เบอร์โทร : 093-529-9192


นายพิชิต หลักบ้าน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
เบอร์โทร : 088-468-7618


นางสาวฉันทนา ประทุมรัตน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
เบอร์โทร : 096-737-0128