องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 4

E-Service : คำร้องออนไลน์
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องขอให้จัดเก็บกิ่งไม้ขนาดใหญ่
คำร้องทะเบียนพาณิชย์
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน