องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 1 พ.ย. 3109 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย 30 ต.ค. 2566 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 ต.ค. 2566 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 26 ก.ย. 2566 50
ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้พิการและการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ 12 ก.ย. 2566 45
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 10 ก.ค. 2566 73
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด 29 มิ.ย. 2566 66
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไฟป่าและหมอกควัน 26 มิ.ย. 2566 105
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 26 มิ.ย. 2566 60
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้อที่ 15 มิ.ย. 2566 58
ประชาสัมพันธ์แบบข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 1 มิ.ย. 2566 65
ประชาสัมพันธ์แบบข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 3 เม.ย. 2566 144
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2566 28 ก.พ. 2566 90
ขอเชิญผู้รับบริการสแกน QR Code ตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 1 ม.ค. 2566 143
ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 29 พ.ย. 2565 114
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 29 พ.ย. 2565 98
ประกาศการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 28 ต.ค. 2565 130
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 28 ต.ค. 2565 1092
ประชาสัมพันธ์การนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่าย 28 ต.ค. 2565 100
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ต.ค. 2565 148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอัมพร กำจัดภัย - บ้านนายไพศาล พั่วคูขาม หมู่ที่ 4 บ้านยางเครือ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 28 มิ.ย. 2565 150
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก 1 มิ.ย. 2565 151
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 2 พ.ค. 2565 167
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 เม.ย. 2565 266
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 1 เม.ย. 2565 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก 16 มี.ค. 2565 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5 พ.ย. 2564 263
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 ต.ค. 2564 160
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก 9 ต.ค. 2563 142
แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 30 พ.ย. 542 177