องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายกฤษณพงศ์ แสวงสาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 087-248-8986


นางสาวนัตติยา ทองลือ
นักวิชาการศึกษา


นางพรรณี เทียมวงค์
ครู (คศ.2)


นางสาววิไลวรรณ พึ่งตน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจันทิมา สาตรศิลป์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววาสนา ทวยทน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัตนาภรณ์ สุภศร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดาวเรือง ศิริโชติ
ผู้ดูแลเด็ก