องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางกัลยาณี ผลไม้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร : 095-592-7504


นางสาวครองขวัญ ครองยุทธ
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวทัศนีย์ หนันสีแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายวรวุธ ทาบทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายอธิพงษ์ พรมวงค์
พนักงานขับรถยนต์