องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายกฤษณพงศ์ แสวงสาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร : 087-248-8986


นางสาวครองขวัญ ครองยุทธ
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวทัศนีย์ หนันสีแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายวรวุธ ทาบทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายอธิพงษ์ พรมวงค์
พนักงานขับรถยนต์