องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางปราณี กุมภาษี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 081-879-3149


นางสาวกัญญขวัญ บุญทา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาววาสนา บุญนำ
นักวิชาการการเงิน


นางสาวอนันตภร หัตถโดน
เจัาพนักงานพัสดุ


นางสาวบุษบา สารจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ


นางสาวสุระณี วังอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายภาณุวัฒน์ หนันกุละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ