องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายกฤษณพงศ์ แสวงสาย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 087-248-8986


นางสาวเสาวนีย์ พาหุพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายนิติการ ละอองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป


จ่าเอก ณพล แอมโคก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าสิบเอก ยุทธศักดิ์ มีไชยยา
จ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวชนันท์ฐกานต์ สังฆะพรม
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววิริยา กรแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายภูมวิทย์ เลิศล้ำ
พนักงานขับรถยนต์


นายณัฐสุพล เทียมวงค์
คนงาน


นางโสภาพร สุขพันธ์
นักการภารโรง