องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 16

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 70
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 64
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 58
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 74
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 63
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 67
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 61
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 59
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 58
2102 นักบริหารงานคลัง (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 60
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 60
2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 65
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 58
2106 นักบริหารงานประปา (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 58
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 58
2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 61
2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 65
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   31 ส.ค. 2565 71
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   22 เม.ย. 2565 80