องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   29 ม.ค. 2567 243
คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   26 ม.ค. 2567 243
คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น   26 ม.ค. 2567 227
คู่มือสำหรับผุ็ใช้งาน อปท. โครงการปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (nifo.dla.go.th)   26 ม.ค. 2567 242
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 99
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 94
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 87
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 109
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 87
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 94
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   20 ก.ย. 2565 86
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 88
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 85
2102 นักบริหารงานคลัง (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 92
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 90
2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 93
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 89
2106 นักบริหารงานประปา (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 90
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 88
2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 88
2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น - สูง)   31 ส.ค. 2565 94
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ)   31 ส.ค. 2565 106
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   22 เม.ย. 2565 123