องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก โดยให้เริ่มวันที่ประชุม ในวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว พร้อมทั้งปิดประกาศสำเนาประกาศเรียกประชุมสภาฯ ไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านให้ประชาชนผู้สนใจที่จะเข้ารับฟังการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  ให้เข้ารับฟังได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566   View : 85
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :