องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 51

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในกิจการตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอังคารที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 
ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว พร้อมทั้งปิดประกาศสำเนาประกาศเรียกประชุมสภาฯ ไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านให้ประชาชนผู้สนใจที่จะเข้ารับฟังการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕๖5 ให้เข้ารับฟังได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565   View : 379
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :