องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

​   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 90 และข้อ 91 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                  1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                   1.1  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักปลัด
จำนวน  ๑  อัตรา (รายละเอียดตาม “เอกสารหมายเลข 1” แนบท้ายประกาศนี้)       
เปิดไฟล์
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 11 มีนาคม 2565   View : 534
ข่าวรับสมัคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ  (ดู 538)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  (ดู 534)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  (ดู 513)
เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ  (ดู 513)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก  (ดู 410)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567  (ดู 326)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567  (ดู 143)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :