องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง.....

18 เม.ย. 2567 35
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงแก ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ที่ัวัดบูรพาพรหมรังษี บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นำโดย นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ.....

17 ส.ค. 2566 304
โครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ดำเนินโครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นด.....

14 มิ.ย. 2566 493
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงแก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.บ.....

13 ม.ค. 2566 162
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นำโดย นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบ.....

22 ก.ค. 2565 214
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2565 เพื่อเป็น.....

9 มิ.ย. 2565 84
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบึงแก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไ.....

25 เม.ย. 2565 252
กิจกรรมโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานใยรักผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองปร.....

12 เม.ย. 2565 386