องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน วันที่ ผู้ชม
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจ.....

17 ก.พ. 2566 204
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก พร้อมด้วยคณะผู้บ.....

7 เม.ย. 2565 282