องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อทำให้ปัญหาการคอรัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก และทำให้ปัญหาการคอรัปชั่นลดน้อยลงและ  หมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ได้ร่วมกันประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566   View : 714