องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2566


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2566

http://C:\Users\Samsung\Desktop\สตง\ส่งงบหลังตรวจรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
วันที่ : 25 มกราคม 2567   View : 83