องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และนายอำเภอมหาชนะชัยได้อนุมัติแล้วนั้น
 
                   อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 38 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและพัฒนาตำบลบึงแก ต่อไป
 
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่   26  เดือนกันยายน พ.ศ. 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 26 กันยายน 2566   View : 337
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 330)
แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ดู 257)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565  (ดู 222)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 331)
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  (ดู 205)
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ดู 227)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  (ดู 205)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :