องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุทยาราม ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 13 พฤษภาคม 2567 (เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์) รวมทั้งสิ้น 141 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 13 พฤษภาคม 2567 (เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์) รวมทั้งสิ้น 141 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0056 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-65-0077 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน  1  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน  1  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน  1  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยพยาบาลพยาบาล ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน นข 1626 ยส หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก จำนวน  1  คน  อัตราคนละ  7,000 บาทต่อเดือน  ระยะเวลา  11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก จำนวน  1  คน  อัตราคนละ  7,000 บาทต่อเดือน  ระยะเวลา  11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก จำนวน  1  คน  อัตราคนละ  7,000 บาทต่อเดือน  ระยะเวลา  11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุทยาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤษจิกายน 2566 - 15 พฤษภาคม 2567 รวม 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงจงอาง จำนวน 1 คน ๆละ 6,000 บาท ระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จำนวน 1 อัตรา ๆเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุทยาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จำนวน 1 อัตรา ๆเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จำนวน 1 อัตรา ๆเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2566
จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ที่ อบต.บริหารจัดการ บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๓ จำนวน มาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) ๑๖๐ ตัว จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๑,๖๐๐ บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2566
เช่าเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) 1 เครื่อง จำนวน 12 เดือนๆละ 2,000 บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน 12 เดือนๆละ 3,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการะบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือนๆละ 6,000 บาท ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือนๆละ 6,000 บาท ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือนๆละ 6,000 บาท ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือนๆละ 6,000 บาท ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือนๆละ 6,000 บาท ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เดือนๆละ 6,000 บาท ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ที่ อบต.บริหารจัดการ บ้านบูรพา หมู่ที่ 6 จำนวน มาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) 123 ตัว จำนวน 12 เดือนๆละ 1,400 บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ที่ อบต.บริหารจัดการ บ้านบึงแก หมู่ที่ 9 จำนวน มาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) 106 ตัว จำนวน 12 เดือนๆละ 1,400 บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ที่ อบต.บริหารจัดการ บ้านบอน หมู่ที่ 8 จำนวน มาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) 85 ตัว จำนวน 12 เดือนๆละ 1,200 บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ที่ อบต.บริหารจัดการ บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 11 จำนวน มาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) 118 ตัว จำนวน 12 เดือนๆละ 1,400 บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก บริหารจัดการ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7 จำนวน มาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำ) 84 ตัว จำนวน 12 เดือนๆละ 1,200 บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดตลาดสด บ้านบูรพา หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวน 1 คน/เดือน ๆ ละ 6,200 บาท ระยะเวลาการจ้างจำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงจงอาง จำนวน 1 คน ๆละ 6,000 บาท ระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุทยาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จำนวน 1 อัตรา ๆเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จำนวน 1 อัตรา ๆเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลาการจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ที่ อบต.บริหารจัดการ บ้านบึงแก หมู่ที่ ๒ จำนวนมาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) 110 ตัว จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๑,๔๐๐ บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ที่ อบต.บริหารจัดการ บ้านบึงแก หมู่ที่ ๒ จำนวนมาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) 110 ตัว จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๑,๔๐๐ บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ที่ อบต.บริหารจัดการ บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๓ จำนวน มาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) ๑๖๐ ตัว จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๑,๖๐๐ บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปา ที่ อบต.บริหารจัดการ บ้านบึงแก หมู่ที่ ๒ จำนวนมาตรวัดน้ำ(มิเตอร์น้ำ) 110 ตัว จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๑,๔๐๐ บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 80 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566