องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 58

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 713-61-0005 และ เครื่องตัดชาดัด หมายเลขครุภัณฑ์ 717-63-0001 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมทำสานเส้นพลาสติก ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ห้องน้ำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 59-002 สายบ้านบูรพา หมู่ที่ 6 - บ้านบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบึงแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการสนับสนุนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก สังกัด อบต.บึงแก ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารสริม (นม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุทยาราม สังกัด อบต.บึงแก ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567
ซื้อซื้อพัสดุ สื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุทยาราม จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ซื้อ ซื้อพัสดุสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม สังคมและสติปัญญา จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) เก้าอี้สำนักงาน ที่มีท้าวแขนสองข้าง จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ อาคารกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ติดตั้งเครนซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน บธ 6259 ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0003 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ยา ตามโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ มาสด้า แบบดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน กฉ 6598 ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-64-0005 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กิจการประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยพยาบาล ยี่ห้อ TOYOTA HILUX REVO หมายเลขทะเบียน กจ 2504 ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0004 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หนองหง่อย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตู อาคารกองช่าง อบต.บึงแก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยพยาบาล ยี่ห้อ TOYOTA HILUX REVO หมายเลขทะเบียน กจ 2504 ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0004 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านนายสมบูรณ์ ศิริดวง - ลำห้วยอาจ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามจุดเสี่ยง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
ซื้อสื่อการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุทยาราม จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายแยกถนนทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 59-001 - หนองพิมาน บ้านบูรพา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 59-002 สายบ้านบูรพา หมู่ที่ 6 - บ้านบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบึงแก 22 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน จากหนองหง่อย หมู่ที่ 10 - ทางเชื่อมบ้านโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตู อาคารที่ทำการ อบต.บึงแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตู อาคารที่ทำการ อบต.บึงแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567