Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

<!— Header —->

หัวหน้าส่วนราชการ

<!— Rows 1 —->

จ่าเอกธนัชกฤศ ต้นทัพไทย

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 098-1052739

<!— Rows 2 —->

ว่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

<!— Header —->

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

<!— Rows 3 —->

จ่าเอกธนัชกฤศ ต้นทัพไทย

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 098-1052739

นางอนงค์พร สอนสุ่ม

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร081-8793149

<!— Rows 4 —->

นายเกรียงศักดิ์ โสวรรณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 081-9669886

นางกัลยาณี ผลไม้

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร 095-5927504

<!— Rows 5 —->

นายวีระชัย สมจิตต์

นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทร 081-2651713

จ่าเอกธนัชกฤศ ต้นทัพไทย

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร 098-1052739

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ