Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

Copy of แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือ งานบุญเดือนหก

ประเพณีแห่ไฟโมงเมง   เป็นประเพณีที่ชาวบ้านบึงแก อำเภอมหาชนะชัย ได้จัดขึ้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 หรือวันออกพรรษาของทุกปี 

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลาจารึกโนนสัง พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต, Bửmg Kè (K. 495)

     ศิลาจารึกโนนสังข์   ชื่อจารึก จารึกโนนสัง ชื่อจารึกแบบอื่นๆ ศิลาจารึกโนนสัง พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต, Bửmg Kè (K. 495) อักษรที่มีในจารึก หลังปัลลวะ ศักราช พุทธศักราช ๑๔๓๒ ภาษา สันสกฤต ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๖ บรรทัด วัตถุจารึก ศิลา ประเภทหินทรายสีแดง ลักษณะวัตถุ รูปใบเสมา ขนาดวัตถุ กว้าง ๖๔ ซม. สูง ๔๖ ซม. หนา ๓๖ ซม. บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น ยส. ๓๒) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VIII กำหนดเป็น “Bửmg Kè (K. 495)” ๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๒๖) กำหนดเป็น ศิลาจารึกโนนสัง พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ กำหนดเป็น จารึกโนนสังปีที่พบจารึก พุทธศักราช ๒๔๕๖ สถานที่พบ บ้านบึงแก ตำบลบึงแก อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน ปัจจุบันอยู่ที่ บ้านบึงแก ตำบลบึงแก อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร

ศิลาจารึกโนนสัง พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต, Bửmg Kè (K. 495)

     ชื่อจารึก จารึกโนนสัง ชื่อจารึกแบบอื่นๆ ศิลาจารึกโนนสัง พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต, Bửmg Kè (K. 495) อักษรที่มีในจารึก หลังปัลลวะ ศักราช พุทธศักราช ๑๔๓๒ ภาษา สันสกฤต ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๖ บรรทัด วัตถุจารึก ศิลา ประเภทหินทรายสีแดง ลักษณะวัตถุ รูปใบเสมา ขนาดวัตถุ กว้าง ๖๔ ซม. สูง ๔๖ ซม. หนา ๓๖ ซม. บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ยส. ๓” ๒) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VIII กำหนดเป็น “Bửmg Kè (K. 495)” ๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๒๖) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกโนนสัง พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต” ๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ กำหนดเป็น “จารึกโนนสัง” ปีที่พบจารึก พุทธศักราช ๒๔๕๖ สถานที่พบ บ้านบึงแก ตำบลบึงแก อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน ปัจจุบันอยู่ที่ บ้านบึงแก ตำบลบึงแก อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร พิมพ์เผยแพร่ ๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๒๖) : ๗๐-๗๕. ๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๐-๓๕. ประวัติ ศิลาจารึกนี้เป็นหินชนิดละเอียด (ลับมีด) เป็นรูปยาวรีแหลม หนา ๓๙ เซนต์ กว้าง (ข้างบน) ๖๖ ซม. ยาว ๓ เมตร ฝังอยู่ที่โนนสัง ทิศตะวันตกบ้านบึงแก ห่างบ้านประมาณ ๒๐ เส้น อยู่ข้างขวาของทางหลวงสายอุบลฯ ไปอำเภอฟ้าหยาด อยู่ห่างทาง ๓ วา ทางผ่านกลางโนน ปักหันหน้าหนังสือไปทางทิศตะวันตก ฝังอยู่พ้นดิน ๑ คืบ บนโนนเป็นดินทรายกรวด โนนสูงจากระดับพื้นดินประมาณ ๓ วา โนนกลมวัดศูนย์กลางประมาณ ๒ เส้น นอกจากเสาหินนี้แล้วไม่พบโบราณวัตถุอย่างอื่น เนื้อหาโดยสังเขป กล่าวถึงพระเจ้าโสมาทิตยะ ว่าเป็นผู้เกิดแต่พระเจ้าอินทรวรมัน ในมหาศักราช ๘๑๑ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระราชบิดา โดยการประทานสิ่งต่างๆ ได้แก่รัตนะ และป่าไม้แก่จอมมุนี ผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐาน การกำหนดอายุ จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๖ บอกมหาศักราช ๘๑๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๔๓๒ อันเป็นสมัยของพระเจ้ายโศวรมัน (พ.ศ. ๑๔๓๑-๑๔๕๓) ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก : ๑) ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกโนนสัง,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๐-๓๕. ๒) ชะเอม แก้วคล้าย, “ศิลาจารึกโนนสัง พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต,” ศิลปากร ๒๗, ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๒๖) : ๗๐-๗๕. ภาพประกอบ ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-01, ไฟล์; YS_001)

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ