Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"ชุมชนน่าอยู่ คนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 • ส่งเสริมปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 • ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP/สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
 • พัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี สภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีความสะดวก การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และให้ชุมชนเข้มแข็ง
 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตร เป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 •  

  เป้าประสงค์ (Goal)

       เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

  1. การคมนาคมสะดวก
  2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
  3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
  4. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้เป็นสินค้าของฝากที่ระลึก
  5. ประชาชนมีสุขภาพดี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
  6. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  7. พัฒนาและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน
  8. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามฤดูอย่างยั่งยืน
  9. ประชาชนดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  10. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

   

  Poll

  ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  Total Votes:
  First Vote:
  Last Vote:

  Facebook

  Map

  สารสนเทศ สถ.

  หน่วยงาน สถ.

  ลิงค์น่าสนใจ